คู่มือผู้นำชีวประวัติของพระคริสต์ เล่ม 6

คู่มือผู้นำชีวประวัติของพระคริสต์ เล่ม 6

100.00 ฿ 100.0 THB

100.00 ฿

Add to Cart


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำ จัดทำหนังสือ "ชีวประวัตอของพระคริสต์" ทั้งหมด 6 เล่ม ในแต่ละเล่มจะเป็นหัวข้อศึกษาตามแต่ละช่วงของชีวประวัติพระคริสต์อย่างละเอียด ซึ่งเล่ม ที่ 6 นี้ จะศึกษาใหหัวข้อ "การฟื้นคืนพระชนม์" เป็นเล่มสุดท้ายของชุดบทเรียนนี้
คู่มือผู้นำชีวประวัติของพระคริสต์ เล่ม 6 เป็นคู่มือสำหรับผู้สอน หรือผู้นำบทเรียนในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ ที่จะนำผู้เรียนให้เข้าใจถึงชีวประวัติของพระคริสต์ในหัวข้อ การฟื้นคืนพระชนม์
Pages: 78
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Copyright Year: 1985
Publisher: The C&MA Mission of Thailand