คู่มือการเป็นผู้นำคริสเตียน (Leadership - Leader)

คู่มือการเป็นผู้นำคริสเตียน (Leadership - Leader)

100.00 ฿ 100.0 THB

100.00 ฿

Add to Cart


คู่มือการเป็นผู้นำคริสเตียน เป็นคู่มือสำหรับผู้สอนในกลุ่มเรียนที่ใช้ "หนังสือการเป็นผู้นำคริสตียน"
ในคู่มือนี้ ผู้สอนสามารถนำไปผู้เรียนให้เข้าใจถึงการเป็นผู้นำคริสเตียนที่ดี แบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วน ซึ่งกล่าวถึงลักษณะและบทบาทของการเป็นผู้นำคริสเตียน ได้แก่
ส่วนที่ 1 คุณสมบัติของผู้นำ
ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ในด้านต่างๆของผู้นำ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำ
ส่วนที่ 4 ทรัพยาการของผู้นำ

Pages: 34
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Copyright Year: 1985
Publisher: The C&MA Mission of Thailand