T.1-2 พระวิญญาณบริสุทธิ์-แบบฝึกหัด

T.1-2 พระวิญญาณบริสุทธิ์-แบบฝึกหัด

70.00 ฿ 70.0 THB

70.00 ฿

Add to Cart


"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมปลาย เรื่อง " พระวิญญาณบริสุทธิ์ ”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "พระวิญญาณบริสุทธิ์" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
บทที่ 1 พระวิญญาณบริสุทธิ์
บทที่ 2 พระวิญญาณบริสุทธิ์ในพันะสัญญาเดิม
บทที่ 3 พระวิญญาณบริสุทธิ์กับความบาป
บทที่ 4 พระวิญญาณบริสุทธิ์กับพระเยซูคริสต์
บทที่ 5 พระวิญญาณบริสุทธิ์กับมนุษย์
บทที่ 6 พระวิญญาณบริสุทธิ์กับชีวิตประจำวัน
บทที่ 7 การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1)
บทที่ 8 การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ (2)
บทที่ 9 ของประทานฝ่ายวิญญาณ (1)
บทที่10 ของประทานฝ่ายวิญญาณ (2)
บทที่11 ของแระทานฝ่ายวญญาณ (3)
บทที่12 ผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
บทที่13 พระนามและสัญลักษณ์แห่งพระวิญญาณ

Pages: 69
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016